มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาทุกรูปแบบ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผลิตและพัฒนาบุคลากร
2. วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร (R&D) เพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีRajabhat Rajanagarindra University